Algemene voorwaarden

Hoe we met een goede basis kunnen samenwerken

  1. Home
  2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden – Webkunner – 2019 tot heden

Webkunner
Bonairestraat 25
4812CC Breda
martijn@webkunner.nl
www.webkunner.nl

Kvk: 20144330, te Breda

Definities

1. Onder Webkunner wordt verstaan: Webkunner inclusief haar rechtsopvolgers, gevestigd te Breda.

2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of hun rechtsopvolger

die aan Webkunner de opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden, danwel tot het uitbrengen van een offerte.

3. Onder opdracht wordt verstaan: het verzoek van opdrachtgever aan Webkunner om tegen betaling één of meerdere zaken te vervaardigen of werkzaamheden te verrichten.

4. Onder het vervaardigen van zaken wordt verstaan: het vervaardigen van een fysiek product of een product aanwezig op een informatiedrager of een zogenaamde server.

5. Onder het verrichten van werkzaamheden wordt verstaan: al hetgeen Webkunner ten behoeve van de opdrachtgever maakt of onderneemt c.q. doet maken of ondernemen. Hier wordt onder andere onder verstaan het ontwikkelen van concept en idee en tevens het opstellen van adviezen op het gebied van webdesign, ondernemen en marketing.

6. Onder offerte wordt verstaan: de in meer of mindere mate gespecificeerde te vervaardigen zaken of te verrichten werkzaamheden en de begroting van de aan die vervaardigde zaken of te verrichten werkzaamheden verbonden kosten.

7. Onder informatiedragers worden verstaan: magnetische schijven, optische schijven en alle andere middelen bestemd voor het met behulp van apparatuur vastleggen, bewerken, verzenden of verveelvoudigen dan wel openbaar maken van teksten, beelden of andere gegevens, één en ander in de meest ruime betekenis van het woord.

Offerte

1. Alle offertes van Webkunner zijn een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Webkunner heeft altijd het recht een opdracht niet te aanvaarden.

2. Alle offertes uitgebracht door Webkunner zijn, tenzij anders overeengekomen, kosteloos voor de opdrachtgever.

3. Wordt overeengekomen dat een offerte kosteloos wordt uitgebracht dan kunnen door Webkunner, schriftelijk, voorwaarden of bijzondere afspraken worden gesteld. Niet naleving van deze voorwaarden of bijzondere afspraken aan de zijde van de opdrachtgever brengt met zich mee dat opdrachtgever gehouden is de werkelijke kosten, inclusief arbeidsloon, die zijn gemaakt om de offerte tot stand te laten komen, aan Webkunner te vergoeden.

4. Offertes van Webkunner zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever verstrekt naar beste weten alle essentiële informatie voor de opdracht.

5. Wanneer de opdrachtgever na een offerte geen overeenkomst met Webkunner wenst aan te gaan, dient deze terstond alle door Webkunner in het kader van de offerte ter beschikking gestelde zaken te retourneren.

Overeenkomst

1. Een overeenkomst met Webkunner komt pas tot stand nadat de offerte van Webkunner door de opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en geretourneerd.

2. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Webkunner te worden meegedeeld. Worden de wijzigingen mondeling opgegeven, dan komen alle eventuele nadelige gevolgen van deze wijziging voor rekening van de opdrachtgever.

4. De wijzigingen in de opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding ervan door Webkunner.

5. De eventuele meer‐ of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de opdracht komen in principe ten laste c.q. ten gunste van de opdrachtgever.

6. Wijzigingen in de opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd door Webkunner buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Prijzen

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), andere door de overheid opgelegde heffingen en eventuele verzend‐, transport‐ en portokosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De in de overeenkomst of offerte genoemde prijs geldt als een richtprijs. Webkunner behoudt zich het recht voor om op basis van nacalculatie van de overeengekomen prijs extra te factureren. Dreigt een grotere prijsoverschrijding dan zal Webkunner op een zo kort mogelijke termijn na openbaring opnieuw in overleg treden om tot een nieuwe overeenkomst te komen. Opdrachtgever is verplicht om opnieuw in onderhandeling te treden met Webkunner. Wanneer geen nieuwe overeenkomst tot stand komt is opdrachtgever in ieder geval gehouden het tot op dat moment verrichte werk naar redelijkheid te vergoeden. Webkunner behoudt in ieder geval het recht de opdracht tegen de oorspronkelijke vergoeding, inclusief de maximale nacalculatie, alsnog uit te voeren.

3. Redenen voor nacalculatie als bedoeld in het vorige lid kunnen zijn wijzigingen in de prijzen, voordat levering heeft plaatsgevonden, van grondstoffen, loon, de monetaire verhoudingen tussen de Nederlandse en buitenlandse valuta’s, invoerrechten, belastingen en andere factoren welke de kostprijs beïnvloeden, alsmede meerwerk dat voor Webkunner ten tijde van het aangaan van de overeenkomst onvoorzien was.

4. De beperking van prijsoverschrijding geldt niet wanneer opdrachtgever tekort schiet in haar informatieplicht naar Webkunner als bedoeld in artikel 2 lid 3, of in het geval wanneer opdrachtgever anderszins tekortschiet in haar medewerkingverplichting jegens Webkunner. Webkunner is wel verplicht in overleg te treden met opdrachtgever wanneer een dergelijk geval zich voordoet en zal vervolgens naar redelijkheid en billijkheid een nieuwe prijs bepalen.

5. Als gevolg van de bepalingen van art. 3 lid 2, 3 en 4 geldt bij een wijziging van de overeenkomst de maximum prijsoverschrijding uit lid 2 van dit artikel niet. Mocht de prijsstijging door een wijziging in de overeenkomst teveel bedragen, dan zal Webkunner, na overleg met de opdrachtgever op basis van redelijkheid en billijkheid een nieuwe prijs bepalen.

6. Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar voorafgaan¬de aan de overeenkomst één of meerdere overeenkomsten met een gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben gesloten, zal de prijs op basis van de daarbij gebruikte productie¬methoden en gehanteerde calculatietarieven worden berekend.

7. Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen partijen geen prijs is overeengekomen, indien slechts bij wijze van schatting een prijs is afgegeven of de overeengekomen prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs respectievelijk de wijziging bepaald op een als in de branche redelijk beschouwd bedrag, of bij gebreke daaraan wordt geacht een redelijk loon te zijn overeengekomen.

Betaling

1. Webkunner draagt zorg voor een tijdige facturering. Deelfacturering is in overleg mogelijk.

2. Webkunner is gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van de opdracht middels een factuur één of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Webkunner bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

3. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, in Euro, op een door Webkunner aan te wijzen rekening.

4. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Webkunner zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van euro 112,50 exclusief BTW.

5. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Webkunner binnen twee weken na factuurdatum aan Webkunner schriftelijk en met redenen omkleed kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag.

Levering

1. Aflevering geschiedt ter plaatse waar Webkunner zijn kantoor houdt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2. De opgegeven levertijden zullen door Webkunner naar beste vermogen worden nagekomen.

Deze levertijden zijn echter indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt Webkunner niet in verzuim en geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet‐nakoming van enige verplichting jegens Webkunner.

3. Indien een significante overschrijding van de levertijd dreigt, zal Webkunner zo snel mogelijk contact opnemen met de opdrachtgever om door overleg tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

4. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Eigendom

Het volgende is en blijft eigendom van de klant en is en wordt geen eigendom van Webkunner: de domeinnaam, webhosting, email inboxen, de website + alle website content, eventueel door Webkunner gemaakt logo, visitekaartjes en drukwerk. Na de opdracht is de klant vrij in de keuze om bij Webkunner te blijven, of om over te stappen naar een andere webdesigner. Hier zijn geen kosten aan verbonden.